top of page
在圖書館

師資介紹

每一位小朋友的個性及學習需求都不同,若孩子害怕全美語課程,Sun Kids,建議從雙語課程開始​,孩子能實際與老師互動,才能達到最好的學習效果。

尋找老師

Cristina

Cristina

歐美外師

全階段

溫柔

溝通式教學

#會話 #美式發音

Sonia

Sonia

雙語中師

全階段

溫柔

引導式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

May

May

歐美外師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #發音

Natalie

Natalie

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

Naomi

Naomi

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #檢定#劍橋英檢

Mia

Mia

雙語中師

全階段

溫柔

引導式教學

#會話 #檢定

Janice

Janice

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #檢定

Ruby Lin

Ruby Lin

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #檢定

Miguel

Miguel

歐美外師

全階段

溫柔

引導式教學

#會話 #美式發音

Sabrina

Sabrina

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

Vanessa

Vanessa

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #檢定

Jack

Jack

雙語中師

全階段

溫柔

溝通式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

Victoria

Victoria

雙語中師

全階段

溫柔

引導式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

Hazel

Hazel

雙語中師

初中階

溫柔

引導式教學

#會話

Chelsea

Chelsea

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

Gabi

Gabi

雙語中師

全階段

耐心

引導式教學

#會話 #檢定

Chantel

Chantel

雙語中師

全階段

溫柔

溝通式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

Katie

Katie

雙語中師

全階段

溫柔

引導式教學

#會話 #檢定

Molly

Molly

雙語中師

全階段

溫柔

溝通式教學

#會話 #發音矯正 #檢定

Annie

Annie

雙語中師

全階段

活潑

引導式教學

#會話 #檢定

bottom of page